Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2004 r.
VI SA/Wa 502/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Kuba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. R. na decyzję Ministra Finansów z dnia (...) grudnia 2003 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy wydania certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...)stycznia 2004 r. A. R. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Finansów z dnia (...) grudnia 2003 r. znak: (...), utrzymującą w mocy decyzję tego organu z dnia (...)sierpnia 2003 r. znak: (...) w sprawie odmowy wydania certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ze względu na niespełnienie wymogów dotyczących wykształcenia o specjalności rachunkowość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu (...) marca 2004 r. w trybie art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) przekazał skargę organowi zobowiązując go, zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) do przekazania Sądowi w terminie 30 dni odpowiedzi na skargę wraz z aktami sprawy.

Z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji Ministra Finansów z (...) grudnia 2003 r. wynika, iż doręczono ją stronie dnia (...) grudnia 2003 r. W myśl art. 53 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W związku z powyższym termin na wniesienie skargi przez stronę skarżącą upłynął (...) stycznia 2004 r.

Z uwagi na fakt, iż skarżąca wniosła skargę do sądu administracyjnego nadając ją w urzędzie pocztowym w dniu (...) stycznia 2004 r., a zatem po upływie wyżej wskazanego terminu, Sąd, mając na uwadze, że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 wyżej cyt. ustawy, skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu, postanowił jak w sentencji.