Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3004543

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 maja 2018 r.
VI SA/Wa 50/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz (spr.).

Sędziowie Asesor, WSA: Joanna Kruszewska-Grońska, Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2018 r. sprawy ze skargi M. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.