Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896460

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
VI SA/Wa 50/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Grzelak.

Sędziowie WSA: Ewa Frąckiewicz (spr.), Waldemar Śledzik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2010 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.