Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2005 r.
VI SA/Wa 475/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Izabela Głowacka-Klimas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. z siedzibą w H.,Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) października 2003 r. nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 11 lutego 2004 r. B. z siedzibą w H., Niemcy, za pośrednictwem radcy prawnego M. P., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) października 2003 r. nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego MADAME WALEVSKA nr IR-615183.

Na rozprawie w dniu 25 stycznia 2005 r., w związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez pełnomocnika uczestnika postępowania, Sąd postanowił rozprawę odroczyć i zwrócić się do pełnomocnika skarżącej spółki o wyjaśnienie, kto jest stroną skarżącą, z podaniem pełnej nazwy firmy, złożenie aktualnego pełnomocnictwa wraz z aktualnym wypisem z rejestru potwierdzającym podaną nazwę firmy wraz z tłumaczeniem przysięgłym, a jeżeli nie jest to podmiot uprawniony z rejestracji znaku towarowego - o złożenie dokumentów, z których wynika przejście na niego uprawnień do tego znaku.

Pismem z dnia 26 stycznia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skierował do pełnomocnika skarżącej spółki wezwanie do usunięcia powyższych braków formalnych skargi w terminie 1 miesiąca pod rygorem odrzucenia skargi, które to wezwanie doręczone zostało, jak wynika z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru, w dniu 31 stycznia 2005 r.

W konsekwencji termin na usunięcie wyżej wymienionych braków formalnych upłynął w dniu 1 marca 2005 r. pełnomocnik skarżącej spółki na wezwanie Sądu nie uzupełnił braków formalnych skargi.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze, że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarga podlega odrzuceniu, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych, postanowił jak wyżej.