Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2632002

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 lutego 2019 r.
VI SA/Wa 461/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Romanowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (...) na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę sądowi właściwemu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - K. sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (...) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego, skargę na decyzji tego organu z dnia (...) grudnia 2018 r., nakładającą karę pieniężną za naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.), w tym za naruszenie art. 92a. Decyzja zawierała pouczenie o możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W dniu 30 maja 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Prezydenta RP z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 89, poz. 506 z późn. zm., dalej: rozporządzenie).

Stosownie do treści § 1 rozporządzenia, rozpoznanie spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczących nałożenia kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a ustawy o transporcie drogowym przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

W niniejszej sprawie skarżąca na siedzibę w (...) ul. (...) (województwo małopolskie).

Tym samym sądem właściwym do rozpoznania niniejszej skargi, w myśl cytowanych powyżej przepisów rozporządzenia jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Zgodnie bowiem z § 1 pkt 5 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2003 r. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.) sądem właściwym dla obszaru województwa małopolskiego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

W myśl zaś art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdzając swoją niewłaściwość miejscową z powodów przytoczonych wyżej, przekazał sprawę sądowi właściwemu, tj. Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.