Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835479

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
VI SA/Wa 4430/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Szydłowska.

Sędziowie: WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.), NSA Zdzisław Romanowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi S. T. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.