Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919794

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
VI SA/Wa 435/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Grzelak, Izabela Głowacka-Klimas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi G. P. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2.

zwrócić skarżącemu G. P. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - G. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.

W dniu (...) czerwca 2012 r. wpłynęło do Sądu pismo skarżącego, w którym skarżący cofnął skargę.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) dalej p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Oceniając skuteczność cofnięcia skargi w rozpatrywanej sprawie, Sąd nie stwierdził zaistnienia przesłanek określonych w powołanym wyżej przepisie, które stałyby na przeszkodzie uwzględnieniu cofnięcia skargi.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało umorzyć postępowanie sądowe. O zwrocie skarżącemu uiszczonego wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.