VI SA/Wa 421/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2590959

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. VI SA/Wa 421/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) grudnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie zwolnienia z funkcji biegłego sądowego postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - M. M., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) grudnia 2017 r. dotyczącą zwolnienia z funkcji biegłego sądowego. W skardze skarżąca zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, ze względu, jak podała, na ograniczenie możliwości utrzymania oraz spłaty kredytów na mieszkanie i na operację kolana i rehabilitację. Wyjaśniła, że jest osobą samotną, samodzielnie się utrzymującą. Stwierdziła, że wykonanie zaskarżonej decyzji może wyrządzić jej znaczną szkodę majątkową przez utratę źródła dochodów i spowodować trudne do odwrócenia skutki.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.; dalej p.p.s.a.), katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest zamknięty. Sąd uprawniony jest do uwzględnienia wniosku, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Dokonując oceny wniosku o przyznanie ochrony tymczasowej Sąd wziął pod uwagę okoliczność, że skarżąca jest osobą samotną, zdaną wyłącznie na siebie, a dodatkowo z uwagi na przebyty uraz i konieczność rehabilitacji, ograniczoną w uzyskiwaniu dochodu z innej działalności niż wynikająca z pełnionej funkcji biegłego sądowego. Skreślenie skarżącej z listy biegłych sądowych pozbawi ją możliwości uzyskiwania środków pieniężnych niezbędnych do dalszego funkcjonowania, a wynikłe z tego tytułu konsekwencje mogą być trudne do odwrócenia.

W świetle powyższego, zdaniem Sądu, powołane przez skarżącą we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji okoliczności wypełniają przesłanki, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a.

Jednocześnie Sąd zauważa, że pozytywne rozpoznanie wniosku o wstrzymanie wykonania aktu ma charakter tymczasowy i nie przesądza o końcowym wyniku sprawy. Katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest zamknięty, co oznacza, że Sąd nie bada zasadności samej skargi na etapie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia lub czynności. Kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji, a więc prawidłowości zastosowania przez organy administracji państwowej przepisów obowiązującego prawa oraz trafności ich wykładni, Sąd dokona dopiero po przeprowadzeniu rozprawy.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.