Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139055

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 października 2016 r.
VI SA/Wa 411/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzeja Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) grudnia 2015 r., Nr (...) w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu na aplikację notarialną postanawia

1.

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie;

2.

zwrócić skarżącej, A. P. kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - A. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) grudnia 2015 r., Nr (...) w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną.

Pismem z 5 października 2016 r. skarżąca poinformowała Sąd, iż cofa skargę w niniejszej sprawie. Cofnięcie skargi uzasadniała pozytywnym wynikiem egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przeprowadzonego w dniu 24 września 2016 r.

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę, przy czym cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Badając przesłanki określone w treści wyżej cytowanego przepisu stwierdzić należy, że na gruncie niniejszej sprawy cofnięcie skargi nie zmierza do obejścia prawa oraz nie spowoduje utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał cofnięcie skargi za skuteczne i w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 oraz art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.