Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1976172

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 maja 2015 r.
VI SA/Wa 4012/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) sierpnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W. C. (dalej: "skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) sierpnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Przesyłkę zawierającą skargę - nadaną w placówce pocztowej w dniu 23 września 2014 r. - zaadresowano bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI w dniu 29 października 2014 r. skargę przekazano Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. celem udzielenia odpowiedzi na skargę i nadesłania akt administracyjnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Zgodnie z art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przepis art. 54 § 1 p.p.s.a. stanowi natomiast, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji publicznej oznacza, że dla oceny zachowania terminu do wniesienia skargi nie można przyjąć daty nadania (złożenia) skargi do organu niewłaściwego w rozumieniu art. 54 § 1 p.p.s.a. W przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego, sąd ten powinien ją zatem przekazać właściwemu organowi administracji publicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi, określonego w art. 53 § 1-3 p.p.s.a., decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd na adres właściwego organu administracji publicznej (zob. postanowienie NSA z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt II GSK 24/13, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępna pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że skarżący uchybił terminowi do wniesienia skargi. Zaskarżone postanowienie zawierało prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi. Rozstrzygnięcie to zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 22 sierpnia 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru). Zgodnie więc z art. 53 § 1 p.p.s.a. (uwzględniając art. 83 § 2 p.p.s.a.) termin do wniesienia skargi upływał z dniem 22 września 2014 r. Skarga została nadana w placówce pocztowej bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, czyli z pominięciem organu, którego akt podlegał zaskarżeniu. Sąd administracyjny przekazał skargę według właściwości do organu w dniu 29 października 2014 r. i tę właśnie datę należy uznać za dzień wniesienia skargi przez skarżącego. Oznacza to, że skarga została wniesiona z uchybieniem terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a.

W związku z powyższym skargę należało na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.