Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975337

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 września 2015 r.
VI SA/Wa 3988/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Borowiecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej J. J. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 3988/14 odrzucającego skargę Joanny Jackowicz o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 804/10 dotyczącej odmowy uchylenia decyzji w przedmiocie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia (...) listopada 2014 r. skierowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie J. J. (dalej także: "skarżąca" lub "strona skarżąca") wniosła o przywrócenie terminu na wznowienie postępowania sądowego m.in. w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 804/10, oddalającym skargę Joanny Jackowicz na decyzję Ministra Finansów z dnia (...) lipca 2007 r., nr (...), na mocy której organ ten odmówił stronie skarżącej uchylenia decyzji w przedmiocie skreślenia skarżącej z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

W treści wskazanego powyżej pisma procesowego z dnia (...) listopada 2014 r. skarżąca wniosła jednocześnie o wznowienie ww. postępowania sądowego w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 804/10.

Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w dniu 24 marca 2015 r. skarżąca, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko, wniosła o wznowienie spornego postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 804/10.

Obecny na rozprawie przed Sądem pełnomocnik Ministra Finansów wniósł o odrzucenie skargi o wznowienie z uwagi na niewskazanie przez stronę skarżącą ustawowej podstawy wznowieniowej, ewentualnie o jej oddalenie z uwagi na bezzasadność wniesionej skargi.

Postanowieniem z dnia 24 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, odrzucił skargę J. J. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 804/10 dotyczącej odmowy uchylenia decyzji w przedmiocie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Odpis powyższego postanowienia Sądu wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 10 czerwca 2015 r. przy piśmie z dnia 8 czerwca 2015 r., w treści którego Sąd pouczył stronę skarżącą o terminie i trybie wniesienia skargi kasacyjnej, w tym m.in. o obowiązku jej sporządzenia przez profesjonalnego pełnomocnika.

W dniu 8 czerwca 2015 r., a więc jeszcze przed doręczeniem powyższego postanowienia, wpłynęło do Sądu pismo procesowe strony skarżącej nazwane skargą kasacyjną, które sporządzone zostało osobiście przez skarżącą.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W świetle przepisu art. 173 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej; skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 175 § 1 i 2 p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Ponadto należy zauważyć, iż przepis art. 177 § 1 p.p.s.a. stanowi, iż skargę kasacyjną wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Analizując stan faktyczny niniejszej sprawy, należy wskazać, iż po pierwsze, skarżąca wniosła wspomnianą wyżej skargę kasacyjną przedwcześnie, tj. przed doręczeniem jej odpisu spornego postanowienia Sądu wraz z uzasadnieniem. Zauważyć bowiem trzeba, iż odpis postanowienia Sądu wraz z uzasadnieniem został doręczony stronie skarżącej w dniu 10 czerwca 2015 r. (k. 37 akt sądowych), zaś skarga kasacyjna została złożona w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 8 czerwca 2015 r.

Niezależnie od powyższego, zauważyć trzeba, iż wspomniana skarga kasacyjna została sporządzona przez stronę skarżącą osobiście. Z akt rozpatrywanej sprawy nie wynika zaś, aby skarżąca była uprawniona - w rozumieniu art. 175 p.p.s.a. - do sporządzenia skargi kasacyjnej.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - działając na podstawie art. 178 p.p.s.a. - orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.