Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763911

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
VI SA/Wa 3841/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprawy ze skargi W. w L. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską, w ten sposób, że w komparycji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 3841/14 po słowach "ze skargi" wpisać "W. w L. na decyzję", oraz w miejsce słów "po udzielanie" wpisać "o udzielanie".

Uzasadnienie faktyczne

W myśl art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a."), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym, sprostowanie niedokładności (nieścisłości) może obejmować właściwe oznaczenie stron, czy też dokładne wymienienie podmiotów postępowania lub pełnej ich nazwy (por. wyrok SN z dnia 18 czerwca 1998 r., II CKN 817/97, OSNC 1999, Nr 1, poz. 16). Ponadto, mówiąc o błędzie pisarskim należy mieć na uwadze widoczne, wbrew zamierzeniom Sądu, niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię, błąd gramatyczny albo niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów.

Mając powyższe na uwadze należało uznać, że w przedmiotowej sprawie zaistniała podstawa do sprostowania komparycji wyroku z dnia 28 maja 2015 r., bowiem wskazanie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jako autora skargi, było zabiegiem niezamierzonym i stanowiło wynik oczywistej omyłki. Oczywistość omyłki wynika z faktu, że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia winien był być wskazany jako organ administracji, którego decyzja z dnia (...) września 2014 r. nr (...) została zaskarżona do Sądu przez W. w L., nie zaś, jak omyłkowo podano, autor tej skargi. Zasadnym było nadto zamienienie w określeniu przedmiotu sprawy rozpoznawanej przez Sąd słowa "po" przyimkiem "o".

Z powyższych względów, na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.