VI SA/Wa 3824/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2171079

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2015 r. VI SA/Wa 3824/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Joanna Kruszewska - Grońska po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej postanawia: zwolnić skarżącego M. W. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

We wniosku o przyznanie prawa pomocy (złożonym na urzędowym formularzu PPF w dniu (...) grudnia 2014 r. - data stempla pocztowego) skarżący M. W. zażądał zwolnienia od kosztów sądowych.

Z informacji podanych we wniosku, jak również z dokumentów przedłożonych przez skarżącego do akt sądowych sprawy wynika, że skarżący samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe i jego jedynym stałym źródłem dochodu jest świadczenie przyznane mu w ramach pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego w wysokości 529 zł (zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z (...) stycznia 2015 r. - karta (...) akt). Skarżący czasami pracuje dorywczo, czasami też otrzymuje pomoc od rodziny. Nie posiada żadnego majątku. W Powiatowym Urzędzie Pracy w N. figuruje jako osoba poszukująca pracy od dnia (...) września 2014 r. (zaświadczenie wydane z upoważnienia Starosty N. z (...) stycznia 2015 r. - karta (...) akt).

W roku 2013 skarżący uzyskał dochód w wysokości 3.316,72 zł (zaświadczenie wydane z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w N. z (...) stycznia 2015 r. - karta (...) akt).

Skarżący przedstawił również wyciąg ze swojego rachunku bankowego za okres od (...) października 2014 r. do (...) grudnia 2014 r. (karta (...) akt), na którym brak było środków pieniężnych.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. (dalej p.p.s.a.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Zawarte w wyżej cytowanym przepisie określenie "gdy osoba ta wykaże" oznacza, iż to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy. Zatem rozstrzygnięcie w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie udowodnione przez stronę (J. P. Tarno - "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz" Wydawnictwo LexisNexis, Wydanie 2, Warszawa 2006, s. 504; por. także postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 2005 r., OZ 944/04, niepubl.).

Oceniając wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych, stwierdzić należy, że zasługuje on na uwzględnienie. Ze znajdujących się w aktach sprawy dokumentów jednoznacznie wynika, iż skarżący nie jest w stanie poczynić oszczędności celem pokrycia kosztów postępowania sądowego. W szczególności fakt przyznania skarżącemu zasiłku stałego potwierdza jego trudną sytuację materialną.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało postanowić jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.