Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1564779

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2014 r.
VI SA/Wa 3569/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Kozik.

Sędziowie WSA: Magdalena Maliszewska (spr.), Dorota Wdowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi k.c. na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) października 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła niedopuszczalność złożonego przez k.c. (dalej jako: skarżący) wniosku z dnia (...) sierpnia 2013 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej odmowy udostępnienia całości akt postępowania o sygn. (...).

Dla oceny powyższego rozstrzygnięcia istotne są następujące okoliczności:

W dniu (...) maja 2013 r. do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: "Urząd Komisji") wpłynął wniosek k.c. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: "Komisja") z dnia (...) kwietnia 2013 r., sygn. (...), w sprawie zawieszenia na okres 1 roku uprawnienia k.c. do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych za naruszenie prawa i przepisów regulaminu wewnętrznego. W przedmiotowym wniosku Strona wniosła o włączenie do akt sprawy wszelkich dokumentów, przygotowanych przez Urząd Komisji, które zostały przekazane Komisji w związku z podjęciem zaskarżonej decyzji, a których nie ma w aktach sprawy.

W związku z brzmieniem powyższego wniosku Urząd Komisji wezwał skarżącego pismem z dnia (...) czerwca 2013 r. do sprecyzowania wniosku dowodowego zawartego we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy poprzez określenie rodzaju dokumentów, które mają być przedmiotem wnioskowanego dowodu oraz wskazanie okoliczności, które mają być przedmiotem dowodzenia.

Pismem z dnia (...) lipca 2013 r. skarżący wskazał, iż żądanie zawarte we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia (...) maja 2013 r. nie stanowiło wniosku dowodowego oraz, że było wystarczająco precyzyjne.

Skarżący w ww. piśmie stwierdził, iż nie jest w stanie precyzyjnie wskazać, jakimi dokumentami w dacie wydawania decyzji z dnia (...) kwietnia 2013 r. dysponowała Komisja, gdyż dokumenty te nie zostały włączone do akt sprawy. Wskazanymi dokumentami mogą być opinie prawne przygotowane przez Urząd Komisji, projekty decyzji, streszczenia akt postępowania itp. Powołując się na brzmienie art. 73 § 1 zdanie drugie k.p.a. skarżący zażądał uzupełnienia akt o ww. dokumenty, w celu pełnej realizacji zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, a w szczególności prawa wypowiedzenia się przez stronę co do zgromadzonych dowodów i materiałów.

Organ pismem z dnia (...) lipca 2013 r. zawiadomił Stronę o załączeniu do akt wyciągu z protokołu posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia (...) kwietnia 2013 r., na którym doszło do nałożenia kary pieniężnej na Stronę. Jednocześnie odnosząc się do treści wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia (...) maja 2013 r. oraz wniosku o udostępnienie całości akt sprawy z dnia (...). lipca 2013 r. wskazano, iż Komisja wydając zaskarżoną decyzję oparła się na materiale dowodowym, który został w całości zgromadzony w aktach postępowania, udostępnionych do wglądu Stronie.

Organ stwierdził nadto, iż wniosek Strony o udostępnienie całości akt sprawy jest bezprzedmiotowy, bowiem Stronie został zapewniony dostęp do całości akt postępowania administracyjnego, a Komisja wydała zaskarżoną decyzję na podstawie materiału dowodowego, zgromadzonego w aktach sprawy, stosownie do wymagań określonych w k.p.a.

Skarżący wniósł zażalenie na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia (...) lipca 2013 r. o odmowie, udostępnienia całości akt postępowania administracyjnego, wskazując, iż pismo Urzędu Komisji z dnia (...) lipca 2013 r. należy traktować jako postanowienie odmawiające udostępnienia dokumentów.

Komisja swoje rozstrzygnięcie zawarte w postanowieniu z dnia (...) października 2013 r. oparta na przepisach art. 134 i 144 k.p.a. wywiodła z przekonania o braku przedmiotu wniosku o udostępnienie akt postępowania wobec faktu, iż objęte żądaniem dokumenty nie są włączone do akt postępowania administracyjnego. Brak było także w ocenie organu do wydania postanowienia wskazanego w art. 74 § 2 k.p.a., w rezultacie nie doszło do wydania postanowienia, od którego strona mogłaby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, bowiem nie doszło do wydania postanowienia, od którego strona mogłaby taki wniosek złożyć.

Od powyższego postanowienia skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Skarżący postanowieniu Komisji w skardze zarzucił:

1.

naruszenie art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przez uznanie, że dokumenty znajdujące się w posiadaniu KNF, które dotyczyły postępowania, stanowiły lub mogły stanowić podstawę wydania decyzji, a nie zostały "formalnie" włączone do akt postępowania, nie stanowią akt postępowania i nie podlegają udostępnieniu stronie;

2.

naruszenie art. 74 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez uznanie, że odmowa udostępnienia ww. dokumentów nie nastąpiła w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie;

3.

art. 10 § 1 w zw. z art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez wykorzystanie w toku postępowania administracyjnego dokumentów, z którymi nie mogła zapoznać się strona, gdyż nie zostały one włączone do akt postępowania.

Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasową prezentowaną argumentację.

Pełnomocnik skarżącego na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w dniu 9 czerwca 2014 r., wniósł o zobowiązanie organu do złożenia notatki, która została przygotowana w niniejszej sprawie celem ustalenia, czy ma ona charakter wyłącznie techniczny.

Sąd postanowił oddalić ww. wniosek na podstawie art. 106 § 3 oraz 109 p.p.s.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest pozbawiona usprawiedliwionych podstaw, a zaskarżone postanowienie odpowiada prawu.

Zarówno podniesione w skardze zarzuty, jak i ich uzasadnienie są nietrafne, a sformułowane na ich podstawie wnioski nie zasługują na uwzględnienie.

Podstawowym stawianym przez stronę zarzutem jest naruszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego art. 73 § 1 k.p.a.

Podkreślenia wymaga, iż treścią żądania skarżącego było dołączenie pewnych dokumentów do akt postępowania administracyjnego, jakie toczyło się przed KNF w przedmiocie założenia sankcji z art. 130 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi za naruszenie przepisów prawa, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych, do których przestrzegania jest zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu maklera.

W zaniechaniu dołączenia tych dokumentów (w tym notatek służbowych, opinii prawnych, adnotacji itp.) skarżący upatruje naruszenia przysługujących mu jako stronie praw i gwarancji procesowych, w szczególności prawa do czynnego udziału w postępowaniu.

Sąd doszedł do wniosku, iż powyższe żądanie wykracza poza ramy uprawnień strony, o których mowa w art. 73 § 1 k.p.a. sprowadzających się do prawa wglądu do akt (istniejących), sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

W oparciu o przepis art. 73 § 1 k.p.a. nie można natomiast żądać dołączenia do akt dokumentów, których w tych aktach - z jakichkolwiek powodów - brakuje.

Powyższy przepis nie może być bowiem traktowany jako dublujący przepisy o postępowaniu dowodowym (art. 75 i nast.k.p.a.), w tym art. 77 § 1 k.p.a. - zasady oficjalności postępowania dowodowego oraz zasady prawdy obiektywnej. Jeżeli strona na podstawie lektury uzasadnienia decyzji administracyjnej bądź jej konfrontacji z materiałami dowodowymi zgromadzonymi w aktach sprawy doszłaby do wniosku, iż jest ono niedostateczne z powodu braku klarownych i spójnych wywodów, bądź też oparcia jej na dowodach stronie nieznanych, może podnosić w stosunku do tej decyzji, w odwołaniu, zarzuty oparte na podstawie art. 107 § 3 k.p.a. kreującym wymogi stawiane tej części decyzji administracyjnej, bądź poprzedzającego jej wydanie postępowania.

Organ nie ma natomiast obowiązku załączania do akt, jak pragnęłaby strona, wszelkich dokumentów, jakimi dysponował przy wydawaniu decyzji, takich jak np. "opinie prawne przygotowane przez Urząd Komisji, rekomendacje Urzędu Komisji, projekty decyzji, streszczenia akt postępowania itp.", a żądanie dołączenia do akt ww. dokumentów nie mieści się w katalogu uprawnień strony, o którym mowa w art. 73 § 1 k.p.a.

Należy zatem przyznać rację Komisji, iż w sytuacji, gdy - wbrew poglądowi strony - nie rozstrzygnęła o odmowie wglądu do akt, lecz uznała, iż wniosek jest bezprzedmiotowy - nie wydała też postanowienia, o którym mowa w art. 74 § 2 k.p.a. W szczególności takim postanowieniem nie było pismo organu skierowane do strony z dnia (...) lipca 2013 r., w którym Komisja poinformowała skarżącego o swoim stanowisku.

Należy zaznaczyć, iż przywoływane przez skarżącego orzecznictwo sądów administracyjnych potwierdza raz jeszcze tezę, iż udostępnieniu stronie na zasadzie art. 73 § 1 k.p.a. podlegają wszelkie dokumenty (w tym również notatki służbowe, projekty decyzji itp.) które były do akt załączone.

Ewentualny brak załączenia do akt dokumentu, który następnie zostałby wskazany w decyzji jako wykorzystany w postępowaniu dowodowym stanowi ewentualną podstawę sformułowania w tym zakresie zarzutu procesowego, która to kwestia jednak wykracza poza ramy rozpoznawanej sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 października 2010 r. (sygn. akt II GSK 881/09) wypowiadał się natomiast w przedmiocie wpływu faktu nieudostępnienia stronie notatki, jaką pracownicy Urzędu KNF sporządzili dla Komisji na jej uprawnienia jako strony do czynnego udziału w postępowaniu wymienione w art. 10 k.p.a. Notatka stanowiła streszczenie ustaleń faktycznych poczynionych w sprawie. Zdaniem NSA notatka nie stanowi elementu określonego stadium postępowania administracyjnego, będąc wyłącznie relacją z jego przebiegu. Odmowa udostępnienia notatki nie stanowi naruszenia art. 10 § 1 k.p.a.

Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w dniu 9 czerwca 2014 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o zobowiązanie organu do złożenia notatki, która została przygotowana w niniejszej sprawie, celem ustalenia, czy ma ona charakter wyłącznie techniczny.

Sąd postanowił oddalić wniosek dowodowy na podstawie art. 106 § 3 oraz art. 109 p.p.s.a. uznając, iż wobec braku istotnych wątpliwości uzasadniających przeprowadzenie wnioskowanego dowodu z dokumentu, brak jest tym samym podstaw do odroczenia rozprawy i zobowiązania organu do jego złożenia.

W powyższej sytuacji, na podstawie art. 151 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.