VI SA/Wa 356/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2741397

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2019 r. VI SA/Wa 356/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia nr 3 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 20-23 marca 2018 r. w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2. zwrócić skarżącej - R. S., kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych, uiszczoną tytułem wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - R. S., w prawidłowym trybie i terminie, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę ustalającą negatywny wynik egzaminu radcowskiego, do którego przystąpiła w 2018 r. Skarga została należycie opłacona w kwocie 200 złotych.

Pismem z 7 maja 2019 r. Skarżąca cofnęła skargę wskazując, że w 2019 r. egzamin radcowski złożyła z oceną pozytywną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej "p.p.s.a." skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd rozpoznając wniosek o cofnięcie skargi obowiązany jest uznać za niedopuszczalne cofnięcie skargi, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu, w rozpoznawanym przypadku, cofnięcie skargi jest dopuszczalne i skuteczne, albowiem nie zmierza do obejścia prawa.

Mając na względzie powyższe ustalenia Sąd orzekł jak w pkt 1 postanowienia, czyniąc to w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 p.p.s.a.

W zakresie kosztów zwróconych w pkt 2 Sąd działał na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.