VI SA/Wa 3474/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VI SA/Wa 3474/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2829732

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2015 r. VI SA/Wa 3474/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Finansów z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) podjąć z urzędu postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt 3474/13, wobec wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 11 marca 2015 r., sygn. akt P 4/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.