Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919792

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 maja 2012 r.
VI SA/Wa 343/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. G. na pismo Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką z dnia (...) października 2010 r. Nr (...) w przedmiocie odwołania od wyniku egzaminu na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką postanawia: zwrócić skarżącemu kwotę 200 (słownie dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 30 grudnia 2010 r. R. G., reprezentowany przez adwokata, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na pismo Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką z dnia (...) października 2010 r. Nr (...), wnosząc jednocześnie o zasądzenie kosztach postępowania.

Postanowieniem z dnia 13 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę strony na ww. pismo.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., nazywanej dalej "p.p.s.a."), Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

W związku z postanowieniem Sądu z dnia 13 lutego 2012 r. odrzucającym skargę skarżącego na pismo Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.