Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139050

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 września 2016 r.
VI SA/Wa 3269/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia nr (...) przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 11 -13 marca 2015 r. z dnia (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia egzaminu radcowskiego postanawia uchylić punkt II postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 czerwca 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 3269/15

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 16 listopada 2015 r. A. B. (dalej również skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia nr (...) przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 11 -13 marca 2015 r. w przedmiocie ustalenia egzaminu radcowskiego.

Zarządzeniem z 10 lutego 2016 r. wezwano skarżąca do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na ww. uchwałę w wysokości 200 zł.

Pismem z 4 marca 2016 r. skarżącą wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie obowiązku uiszczenia wpisu od skargi.

Pismem z 9 maja 2016 r. skarżąca cofnęła skargę.

Postanowieniem z 24 czerwca 2016 r. Starszy Referendarz Sądowy umorzył postępowanie o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie obowiązku uiszczenia wpisu od skargi.

Postanowieniem z 28 czerwca 2016 r. Sąd umorzył postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, w pkt II orzekając o zwrocie na rzecz skarżącej kwoty 200 zł tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 165 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.), postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane lub zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone a nawet prawomocne.

W niniejszej sprawie wpis sądowy od skargi na decyzję na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia nr 3 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 11 -13 marca 2015 r. w wysokości 200 zł nie został przez skarżącą uiszczony.

Wobec powyższego zasadnym było uchylenie punktu II postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 czerwca 2016 r., o czym orzeczono na podstawie art. 165 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.