Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139049

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 października 2016 r.
VI SA/Wa 2998/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia R. P. na zarządzenie z 18 września 2014 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi R. P. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego, którego termin został wyznaczony na dni 5-6 listopada 2013 r. z (...) lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - R. P., z zachowaniem trybu i terminu wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego, którego termin został wyznaczony na dni 5-6 listopada 2013 r., którą ustalono jego wynik z egzaminu notarialnego.

Zarządzeniem z 18 września 2014 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu od skargi (k. 27 akt).

W otwartym terminie do uiszczenia wpisu od skargi skarżący wniósł zażalenie na to zarządzenie oraz wniosek o przyznanie prawa pomocy (k. 30 akt).

Sąd pierwszeństwo przyznał wnioskowi skarżącego o przyznane prawa pomocy. Postępowanie w tym zakresie ostatecznie zakończyło się postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2016 r. (II GZ 906/15), którym oddalono zażalenie na postanowienie Sądu z 30 września 2015 r. odmawiające skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym (k. 79 w zw. z k. 64 akt).

Dnia 4 czerwca 2016 r. skarżący uiścił na konto Sądu wpis od rzeczonej na wstępie skargi, w prawidłowej kwocie 200 złotych (k. 90 akt).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 195 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 718) zwana dalej p.p.s.a. jeżeli postępowanie zażaleniowe stało się bezprzedmiotowe przed przedstawieniem zażalenia wraz z aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym umarza to postępowanie.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie zachodzi bezprzedmiotowość postępowania zażaleniowego, wszczętego przez skarżącego wniesieniem zażalenia na zarządzenie o wezwaniu go do uiszczenia wpisu sądowego. Bezprzedmiotowość ta jest konsekwencją wykonania przez skarżącego owego wezwania. Uiścił on bowiem w niniejszej sprawie wpis od skargi dnia 4 czerwca 2016 r., co spowodowało, że skarga została skierowana do rozpoznania na rozprawie.

Sąd na podstawie art. 195 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.