Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139048

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 października 2016 r.
VI SA/Wa 2960/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie Andrzej Siwek po rozpoznaniu w dniu 5 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego B. Z. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi R. F. i M. F. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanowił: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego B. Z. nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 złotych (sto osiemdziesiąt złotych) powiększonej o kwotę 41,40 złotych (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego,

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący R. F. i M. F. wnieśli skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

W dniu (...) grudnia 2013 r. skarżący złożyli na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia (...) kwietnia 2014 r. zwolniono skarżących od kosztów sądowych oraz przyznano radcę prawnego z urzędu.

W pismach z (...) lipca praz (...) sierpnia 2014 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych (...) poinformowała o wyznaczeniu radcy prawnego B. Z. pełnomocnikiem z urzędu dla skarżących.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) października 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 2960/13 oddalono przedmiotową skargę. Ponadto przyznano ze środków budżetowych Sądu na rzecz radcy prawnego B. Z. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 295,20 zł, w tym kwotę 240 zł tytułem opłaty oraz kwotę 55,20 zł stanowiąca 23% podatku VAT.

Pełnomocnik skarżących w dniu (...) października 2014 r. złożył wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, a następnie, po doręczeniu ww. wyroku, w dniu 3 grudnia 2014 r. złożył skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

Powyższą skargę kasacyjną rozpoznał Naczelny Sąd Administracyjny na rozprawie w dniu (...) czerwca 2016 r. W imieniu skarżących na rozprawie stawił się pełnomocnik procesowy radca prawny B. Z. Wyrokiem z dnia (...) czerwca 2016 r. sygn. akt II GSK 117/15 oddalono omawianą skargę kasacyjną. Pismem z dnia (...) września 2016 r. radca prawny B. Z. wniosła o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W myśl art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze. zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W niniejszej sprawie zasady przyznawania wynagrodzenia radcy prawnemu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1805).

W przedmiotowej sprawie ustanowiona z urzędu radca prawny B. Z. reprezentowała skarżąca w postępowaniu pierwszej instancji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie o sygn. akt VI SA/Wa 2960/13, zakończonym wydaniem wyroku z dnia (...) października 2014 r. i w związku z tym ww. wyrokiem przyznano mi ze środków budżetowych Sądu koszty nieopłaconej pomocy prawnej za postępowanie przed sądem I instancji.

Natomiast czynnościami podjętymi przez ustanowionego z urzędu radcę prawnego występującego w postępowaniu sądowoadministracyjnym w drugiej instancji było sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, na której rozpoznawano ww. skargę kasacyjną.

W myśl § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia opłatę za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu ustala się w wysokości co najmniej 1/2 opłaty maksymalnej określonej w rozdziałach 2-4, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy. Ustalenie opłaty w wysokości wyższej niż określona w ust. 1, a nieprzekraczającej opłaty maksymalnej następuje z uwzględnieniem stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu pracy radcy prawnego oraz wkładu jego pracy w przyczynienie się do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy, a w szczególności czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjętych w sprawie, w tym czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu, wartości przedmiotu sprawy, wkładu pracy radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, a także trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności (§ 4 ust. 2 ww. rozporządzenia).

W ocenie rozpoznającego wniosek. po uwzględnieniu okoliczności wskazanych w § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, radcy prawnemu B. Z. należy ustalić opłatę za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu w wysokości 1/2 opłaty maksymalnej określonej w rozdziałach 2-4.

Zgodnie natomiast z § 21 ust. 1 pkt 2 ppkt a) cyt. rozporządzenia opłata maksymalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wynosi 75% opłaty maksymalnej określonej w pkt 1 omawianego przepisu (480 zł), tj. 360 zł. Tym samym opłata za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu w wysokości 1/2 ww. opłaty maksymalnej wynosi 180 zł, przy czym w myśl § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23% podatku od towarów i usług, tj. kwotę 41,40 zł.

W związku z powyższym, w myśl art. 250 § 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.