Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2910228

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
VI SA/Wa 288/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka (spr.).

Sędziowie WSA: Zbigniew Rudnicki, Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi Z. D. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) listopada 2009 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.