VI SA/Wa 2872/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2171069

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2015 r. VI SA/Wa 2872/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Joanna Kruszewska - Grońska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi W. Z. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany pozwolenia radiowego postanawia: odmówić skarżącemu W. Z. przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący W. Z. we wniosku o przyznanie prawa pomocy (złożonym na urzędowym formularzu PPF w dniu (...) października 2014 r. - data stempla pocztowego) zażądał zwolnienia od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku podał, że jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu. Nie posiada bowiem stałego miejsca pracy, a praca dorywcza nie pozwala mu na uiszczenie opłat sądowych bez uszczerbku dla kosztów ponoszonych na niezbędne utrzymanie, tj. środki do życia. Skarżący oświadczył, że samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe i nie posiada żadnego majątku. Natomiast dochody z pracy dorywczej oszacował na kwotę ok. 800 zł miesięcznie.

W wykonaniu zarządzenia referendarza sądowego, pismem Sądu z dnia (...) listopada 2014 r., skarżący został wezwany do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez przedstawienie w terminie 14 dni:

1.

informacji, czy skarżący posiada rachunek bankowy, a jeżeli posiada to zobowiązano go do przedłożenia wyciągów z tego rachunku bankowego za okres ostatnich 3 miesięcy obejmujących informację o wszystkich transakcjach dokonanych na rachunku w objętym wezwaniem terminie,

2.

wyjaśnienia, czy aktualnie skarżący posiada status osoby bezrobotnej. W takim przypadku zobowiązano go do przedstawienia zaświadczenia z właściwego powiatowego urzędu pracy o zarejestrowaniu w ewidencji osób bezrobotnych,

3.

określenia wysokości niezbędnych miesięcznych wydatków ponoszonych przez skarżącego oraz dokumentów (lub ich kopii) wskazujących na wysokość miesięcznych kosztów utrzymania związanych z opłatami za mieszkanie i media.

Powyższe wezwanie zostało doręczone osobiście skarżącemu (...) grudnia 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - karta (...) akt). Dotychczas skarżący nie wykonał przedmiotowego wezwania Sądu.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. (dalej p.p.s.a.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Zawarte w wyżej cytowanym przepisie określenie "gdy osoba ta wykaże" oznacza, iż to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy. Zatem rozstrzygnięcie w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie udowodnione przez stronę (J. P. Tarno - "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz" Wydawnictwo LexisNexis, Wydanie 2, Warszawa 2006, s. 504; por. także postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 2005 r., OZ 944/04, niepubl.).

W tym miejscu podkreślić należy, iż jedyną kwestią braną pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej jest stan majątkowy jej i jej rodziny. "Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej jest obowiązkiem sądu, jeśli osoba ta wykazała, że spełnia przesłanki z art. 246 § 1" (H. Knysiak-Molczyk (w:) T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz" Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 631). Jeżeli oświadczenia składane we wniosku o przyznanie prawa pomocy okażą się niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego strony lub budzą wątpliwości, Sąd (referendarz sądowy) może wezwać stronę do złożenia w zakreślonym terminie dodatkowego oświadczenia lub przedłożenia dokumentów źródłowych dotyczących jej stanu majątkowego (art. 255 p.p.s.a.). W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym brak współpracy ze strony podmiotu ubiegającego się o przyznanie prawa pomocy skutkuje uznaniem, że nie wykazał on zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 246 § 1 p.p.s.a., koniecznych dla przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie (vide postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 marca 2009 r., sygn. akt II FZ 91/09, LEX nr 550327). W niniejszej sprawie skarżący nie odpowiedział na wezwanie Sądu z (...) listopada 2014 r. Wobec nieprzedłożenia żądanych informacji, nie można ustalić czy W. Z. wypełnia przesłanki z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.