Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763906

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 r.
VI SA/Wa 2848/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Romanowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Do skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z (...) czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym skarżący S. S. załączył (sporządzony na urzędowym formularzu PPF) wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z 19 lutego 2015 r. odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Skarżący nie zaskarżył powyższego orzeczenia. W związku z tym przy piśmie z (...) maja 2015 r. przesłano skarżącemu odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z (...) maja 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł (w kasie Sądu bądź na rachunek bankowy Sądu) - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis ww. zarządzenia Przewodniczącego Wydziału doręczono skarżącemu 1 czerwca 2015 r. (odbiór korespondencji pokwitował upoważniony pracownik - vide zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sądowych sprawy), a zatem termin do opłacenia skargi upływał 8 czerwca 2015 r.

Z notatki Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z (...) czerwca 2015 r. wynika, że do dnia 15 czerwca 2015 r. nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Warunkiem podjęcia przez Sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. (dalej zwanej p.p.s.a.), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeżeli pismem tym jest skarga, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie - jak już wyżej wskazano - termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi bezskutecznie upłynął 8 czerwca 2015 r. Nieuiszczenie wpisu od skargi skutkuje - stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. - odrzuceniem skargi.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.