Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1614664

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 października 2014 r.
VI SA/Wa 2760/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Wdowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu (...) października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia P. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 września 2014 r. wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie z dnia 1 września 2014 r.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - P. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 września 2014 r. wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 400 zł od wniesionej skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia (...) czerwca 2014 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry.

W zażaleniu skarżąca podniosła, że w dniu 28 lipca 2014 r. uiściła na rachunek bankowy sądu kwotę 4080 złotych w związku z wniesieniem sześciu skarg na decyzje Dyrektora Izby Celnej w W., w której mieści się kwota 400 złotych tytułem zapłaty wpisu sądowego od skargi na decyzję z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...).

Jak wynika z dokumentu pobranego z rejestru opłat sądowych znajdującego się na k. 61 akt sądowych skarżąca istotnie w dniu 28 lipca 2014 r. dokonała wpłaty na rachunek bankowy tut. Sądu kwoty 4080 złotych tytułem wpisu sądowego od wniesionych skarg, w tym w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 195 § 2 w zw. z art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo.

W ocenie Sądu zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 1 września 2014 r. wzywające do uiszczenia wpisu sądowego jest w niniejszej sprawie oczywiście uzasadnione, albowiem skarżąca uiściła wymagany wpis sądowy w dacie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, co nastąpiło w dniu 28 lipca 2014 r.

Mając powyższe na uwadze na mocy art. 195 § 2 w zw. z art. 198 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.