Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763905

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2015 r.
VI SA/Wa 2730/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Zastępca Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Sędzia WSA Dorota Wdowiak po rozpoznaniu zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym postanawia: uwzględnić zażalenie skarżącego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uchylić zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 27 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) czerwca 2014 r.nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w administracyjnego. W dniu (...) kwietnia 2015 r. skarżący (reprezentowany przez Dyrektora Oddziału w (...) J. S.) nadał w urzędzie pocztowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Zarządzeniem z 6 maja 2015 r. Przewodniczący Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał pełnomocnika skarżącego do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł za odpis wyroku z uzasadnieniem sporządzanym na wniosek strony - w terminie 7 dni pod rygorem ściągnięcia ww. opłaty od strony.

Powyższe zarządzenie skarżący zaskarżył zażaleniem, wnosząc o uchylenie zaskarżonego zarządzenia. W uzasadnieniu zażalenia powołał się na art. 114 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121), zgodnie z którym w zakresie prowadzonej działalności określonej w ustawie Zakład nie ponosi opłat skarbowych i sądowych. Ponadto skarżący wskazał na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 listopada 2014 r., sygn. akt II GZ 768/14 uchylające w niniejszej sprawie zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 sierpnia 2014 r. o wezwaniu skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Uznając zażalenie skarżącego za zasadne, na podstawie art. 195 § 2 w związku z art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) należało uchylić zaskarżone zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.