Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1614657

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 października 2014 r.
VI SA/Wa 2677/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Komendant Główny Policji w dniu (...) lipca 2014 r. wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia (...) maja 2014 r. w sprawie odmowy wpisu J. K. na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy decyzja z dnia (...) lipca 2014 r. zawierająca prawidłowe pouczenie o terminie i trybie zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie została doręczona J. K. w dniu 11 lipca 2014 r.

W dniu 4 sierpnia 2014 r. J. K. wniósł skargę do tut. Sądu na powołaną decyzję z dnia (...) lipca 2014 r., którą złożył osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w K. (por. prezentata organu zamieszczona na 1-ej stronie skargi, k. 2 akt sądowych).

W dniu 8 sierpnia 2014 r. Komenda Wojewódzka Policji w K. przekazała zgodnie z właściwością skargę J. K. do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem poczty specjalnej KWP w K. (por. pismo Komendanta Głównego Policji z dnia 10 września 2014 r.).

Zgodnie z prezentatą Komendy Głównej Policji zamieszczoną na 1-ej stronie skargi wpłynęła ona do właściwego organu w dniu 12 sierpnia 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej "p.p.s.a." skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zgodnie zaś z art. 83 § 3 p.p.s.a., oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Podobną regulację przewiduje k.p.a., który w art. 57 § 2 pkt 2 stanowi, że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

W myśl art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Zgodnie z jednolitym poglądem orzecznictwa i doktryny zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji publicznej oznacza, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego lub też za pośrednictwem organu administracji publicznej innego niż ten, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, sąd ten powinien ją przekazać właściwemu organowi administracji publicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi, decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd (organ administracji publicznej) pod adresem właściwego organu administracji publicznej (vide: "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz" T. Woś i in., LexisNexis Wyd. 1, W-wa 2005 r., str. 248).

W niniejszej sprawie termin do wniesienia skargi upływał w dniu 11 sierpnia 2014 r., skarżący w dniu 4 sierpnia 2014 r. wniósł skargę do tut. Sądu za pośrednictwem (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w K., a więc za pośrednictwem organu niewłaściwego, który przekazał skargę do organu właściwego, tj. Komendanta Głównego Policji w dniu 8 sierpnia 2014 r. wewnętrzną pocztą specjalną. Data ta jest jednak irrelewantna z punktu oceny zachowania terminu do wniesienia skargi, albowiem jak stanowią zacytowane wyżej przepisy prawa - o zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje data nadania jej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. W tej sytuacji należy przyjąć, że datą wniesienia skargi w niniejszej sprawie jest data jej faktycznego wpływu do właściwego organu - tj. Komendanta Głównego Policji, co nastąpiło dopiero w dniu 12 sierpnia 2014 r., a więc po upływie terminu do jej wniesienia.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Mając na uwadze powyższe, wobec wniesienia skargi z uchybieniem terminu, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.