Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3000626

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 października 2018 r.
VI SA/Wa 2652/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas.

Sędziowie WSA: Grzegorz Nowecki, Grażyna Śliwińska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2018 r. sprawy ze skargi E. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.