Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2995606

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 maja 2018 r.
VI SA/Wa 2648/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Romanowski.

Sędziowie WSA: Izabela Głowacka-Klimas, Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2018 r. sprawy ze skargi M. C. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.