Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2614099

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 marca 2018 r.
VI SA/Wa 2602/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie nakazu przywrócenia pasa drogowego drogi powiatowej do stanu poprzedniego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący P. Z., reprezentowany przez adwokata D. M., wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie nakazu przywrócenia pasa drogowego drogi powiatowej do stanu poprzedniego.

Do skargi nie załączono pełnomocnictwa procesowego dla adwokata D. M., który podpisał skargę, dlatego Sąd pismem z dnia 7 lutego 2018 r. wezwał pełnomocnika strony skarżącej do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, ważnego na dzień złożenia skargi, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru ww. wezwania Sądu wynika, iż doręczono je adwokatowi D. M. w dniu 9 lutego 2018 r. W związku z powyższym termin na usunięcie ww. braku formalnego skargi upłynął w dniu 16 lutego 2018 r.

Skarżący, reprezentowany przez pełnomocnika procesowego, pełnomocnictwo z dnia 29 listopada 29017 r., uprawniające adwokata D. M. do reprezentowania skarżącego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniósł do Sądu w dniu 21 lutego 2018 r., a więc po wyznaczonym w wezwaniu terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 34 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej. cyt. jako p.p.s.a., strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik jest zobowiązany (zgodnie z art. 37 § 1 ww. ustawy) złożyć przy pierwszej czynności procesowej (tj. w rozpoznawanej sprawie jednocześnie ze skargą) pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

Skarga P. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2017 r. została podpisana przez adwokata D. M., do skargi nie załączono pełnomocnictwa procesowego, stąd Sąd wezwał reprezentującego skarżącego pełnomocnika procesowego do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed sądami administracyjnymi, Strona skarżąca uzupełniła ww. braki formalne skargi, lecz po wyznaczonym w wezwaniu Sądu terminie.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. skarga podlega odrzuceniu, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych,.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.