Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893200

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lutego 2011 r.
VI SA/Wa 2542/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka.

Sędziowie WSA: Halina Emila Święcicka (spr.), Izabela Głowacka-Klimas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2011 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2010 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.