VI SA/Wa 2530/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2590925

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. VI SA/Wa 2530/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia (...) września 2017 r. znak: (...) w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Jak stanowi z kolei art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu.

J. G. (dalej jako "skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia (...) września 2017 r. znak: (...) w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zaskarżona decyzja została skutecznie doręczona skarżącemu w dniu 2 października 2017 r., a zatem termin do wniesienia skargi upływał z dniem 2 listopada 2017 r. Skarga została wniesiona za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. w dniu 8 listopada 2017 r. o czym świadczy data stempla pocztowego znajdująca się na kopercie, w której nadesłano skargę. Wobec powyższego należało uznać, że skargę nadano z uchybieniem 30-dniowego terminu do jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.