Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026901

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 marca 2009 r.
VI SA/Wa 2480/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. H. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) września 2008 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącemu O. H. kwotę 486 złotych (słownie czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) uiszczonych tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

O. H. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego skargę na decyzję ww. organu z dnia (...) września 2008 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 grudnia 2008 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 486 złotych stosownie do § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni od daty otrzymania zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi.

Z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania wynika, iż doręczono je dnia 5 stycznia 2009 r. W związku z powyższym termin na usunięcie wymienionego powyżej braku formalnego skargi w postaci uiszczenia wpisu sądowego upłynął dnia 12 stycznia 2009 r. Zapis pozycji obejmującej datę wpłaty dołączonego do akt polecenia przelewu wskazuje natomiast, iż wpis sądowy uiszczony został dnia 13 stycznia 2009 r., a więc po upływie terminu wskazanego w wezwaniu Sądu.

Nadmienić należy, iż w dniu 26 stycznia 2009 r. wezwano skarżącego do przedłożenia w terminie 7 dni oryginału dowodu wpłaty kwoty 486 złotych na poczet wpisu sądowego od skargi. Powyższe wezwanie skarżący odebrał w dniu 2 lutego 2009 r. i do chwili obecnej nie udzielił na nie odpowiedzi.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarga podlega odrzuceniu, gdy w wyznaczonym terminie pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, przy czym, jak podkreśla J.P. Tarno w "Komentarzu do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi" (Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006 str. 463) uchybienie temu terminowi powoduje odrzucenie pisma, jeżeli w wezwaniu poinformowano stronę o tym rygorze.

W związku z powyższym Sąd postanowił odrzucić skargę oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwrócić skarżącemu O. H. uiszczony w sprawie wpis sądowy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.