VI SA/Wa 2450/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2590960

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. VI SA/Wa 2450/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi V. sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2017 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Jak wynika z załączonych do skargi dokumentów, spółka pismem z 5 kwietnia 2017 r. wystąpiła do Sądu Rejonowego dla W. (...) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej Sąd Rejonowy) o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej. A. J., która podpisała ww. pismo, wskazała, że w związku ze złożeniem na jej ręce oświadczenia o rezygnacji M. S. z funkcji prezesa zarządu spółki, wnosi o ustanowienie kuratora dla spółki w trybie art. 42 Kodeksu cywilnego w osobie radcy prawnego M. K., którego obowiązkiem będzie zwołanie zgromadzenia wspólników, celem powołania nowego zarządu spółki lub podjęcie czynności w kierunku jej rozwiązania.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym postanowieniem z dnia (...) września 2017 r., po rozpoznaniu sprawy z wniosku A. J. o ustanowienie kuratora, przy uczestnictwie skarżącej spółki, postanowił ustanowić dla spółki kuratora w osobie radcy prawnego M. K., określić zakres uprawnień kuratora jako postaranie się o niezwłoczne powołanie organów spółki, a w razie potrzeby o likwidację tej spółki.

Zarządzeniem z 18 grudnia 2017 r. wezwano skarżącą spółkę do przedłożenia w terminie 30 dni pod rygorem odrzucenia skargi, dokumentu potwierdzającego powołanie nowego zarządu, umożliwiające działanie spółki w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Korespondencja zawierająca ww. wezwanie została uznana za doręczoną w trybie art. 73 p.p.s.a. z dniem 2 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do przepisu art. 58 § 1 pkt 5 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a.") sąd odrzuca skargę, jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, jednakże, zgodnie z art. 58 § 2 p.p.s.a., odrzucenie skargi musi zostać poprzedzone wezwaniem do uzupełnienia wymienionych braków. W związku z powyższym, jeśli skargę wnosi jednostka organizacyjna, która z uwagi na braki w organach ją reprezentujących nie ma zdolności procesowej, to skarga, jeśli braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Jak wynika z załączonych do skargi dokumentów, obrazujących stan osobowy skarżącej spółki w okresie poprzedzającym złożenie skargi, z uwagi na rezygnację prezesa zarządu spółki z pełnionej przez niego funkcji, nastąpił brak osób fizycznych wchodzących w skład organu upoważnionego do reprezentacji tej spółki.

W związku z powyższym złożono wniosek o ustanowienie kuratora dla spółki, którego obowiązkiem miało być zwołanie zgromadzenia wspólników, celem powołania nowego zarządu spółki lub podjęcie czynności w kierunku jej rozwiązania. Jak wynika z akt sprawy, skargę podpisał ustanowiony postanowieniem referendarza sądowego Sądu Rejonowego z (...) września 2017 r. kurator, mający zadbać o niezwłoczne powołanie organów spółki, a w razie potrzeby o jej likwidację.

W konsekwencji Sąd wezwał spółkę, na adres ustanowionego kuratora, do nadesłania dokumentu potwierdzającego powołanie nowego zarządu uprawnionego do działania w jej imieniu przed sądami administracyjnymi, zakreślając termin 30 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie pouczył o treści art. 28 § 1, art. 29, art. 30 § 1 oraz art. 58 § 1 pkt 5 w związku z art. 58 § 2 p.p.s.a.

Korespondencja zawierająca powyższe wezwanie została uznana za doręczoną w trybie tzw. fikcji doręczenia z dniem 2 stycznia 2018 r. i do dnia wydania niniejszego postanowienia spółka nie nadesłała oczekiwanego przez Sąd dokumentu.

Skoro zatem skarżąca spółka nie usunęła braku formalnego podpisanej przez kuratora skargi, który nie był uprawniony do jej reprezentowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym, to znaczy, że nie dopełniła warunku skutecznego wniesienia tej skargi w zakresie jej podpisania przez upoważnioną do tego osobę.

Wobec powyższego uznać należy wniesioną w powyższy sposób skargę za nie mogącą wywołać skutków w postaci wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego i jako taką podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 w związku z art. 58 § 2 p.p.s.a.

Mając na uwadze powyższe Sąd, działając w oparciu o przepisy art. 58 § 1 pkt 5 w związku z art. 58 § 2 p.p.s.a., orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.