Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919787

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2012 r.
VI SA/Wa 2449/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. T. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi J. T. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanawia odrzucić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 6 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę J. T. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z powodu nieziszczenia przez skarżącą wpisu od skargi. Powyższe postanowienie zostało skarżącej doręczone w dniu 26 marca 2012 r. (k. 39)

Pismem z dnia 10 kwietnia 2012 r., nadanym w Urzędzie Pocztowym tego samego dnia skarżąca złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Niedopuszczalność wniosku oznacza, iż brak jest koniecznych warunków umożliwiających jego rozpoznanie.

Postanowienie Sądu z dnia 6 marca 2012 r. odrzucające skargę zostało doręczone skarżącej w dniu 26 marca 2012 r. Jest to data, w której ustała przyczyna uchybienia terminu do uzupełnienia braków skargi, bowiem skarżąca dowiedziała się z jakich powodów została odrzucona skarga.

Oznacza to, że ostatnim dniem, w którym skarżąca mogła skutecznie wnieść pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi był dzień 2 kwietnia 2012 r. Wniosek ten został złożony przez skarżącą dopiero w dniu 10 kwietnia 2012 r., zatem jako spóźniony podlega odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 88 p.p.s.a. w związku z art. 87 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.