Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967752

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 października 2015 r.
VI SA/Wa 244/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi T.omasza K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) listopada 2014 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

T. K. ("skarżący") wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) listopada 2014 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W zakreślonym 7-dniowym terminie do opłacenia wpisu sądowego, skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie wpisu od skargi.

Postanowieniem z dnia 28 lipca 2015 r. referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy w żądanym zakresie. Skarżący nie złożył od ww. postanowienia sprzeciwu.

Skarżący został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi (k. 50). Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, przesyłka zawierająca ww. wezwanie została odebrana w dniu 30 września 2015 r. osobiście przez skarżącego (vide z.p.o.k. 52).

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2015 r. wynika, że do dnia 8 października 2015 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnotowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), cytowana dalej jako p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu). Zgodnie z treścią art. 219 § 2 p.p.s.a. należny wpis winien zostać uiszczony gotówką w kasie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie lub na rachunek bankowy tegoż sądu.

W rozpoznawanej sprawie, zarządzenie z dnia 17 września 2015 r. zostało odebrane w dniu 30 września 2015 r. Skarżący obowiązany był zatem uiścić ww. wpis w wyznaczonym 7-dniowym terminie, tj. do dnia 7 października 2015 r., a ponieważ w tym terminie nie uiścił wpisu, przez co nie uzupełnił braków formalnych skargi - uznać należy, że zachodzi podstawa do odrzucenia skargi.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. - postanowił, jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.