Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967750

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2015 r.
VI SA/Wa 243/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Sałek po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego P. M. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. J. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanowił: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego P. M. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) powiększone o kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz tytułem zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków związanych z uiszczeniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa substytucyjnego kwotę 17 zł (siedemnaście złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia (...) czerwca 2015 r. ustanowiono dla skarżącej - A. J., radcę prawnego, przy czym Okręgowa Izba Radców Prawnych w (...) pełnomocnikiem z urzędu wyznaczyła dla skarżącej radcę prawnego P. M.

Ustanowiony przez radcę prawnego P. M. pełnomocnik substytucyjny, radca prawny T. S., przedłożył pismo procesowe, w którym podniósł zarzuty wobec zaskarżonej decyzji a nadto wziął udział w rozprawie w dniu (...) września 2015 r. Wniósł ponadto o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Oświadczył przy tym, że koszty te nie zostały opłacone w części ani w całości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 29 września 2015 r. uchylił zaskarżoną decyzję.

W myśl art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej też jako p.p.s.a.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W niniejszej sprawie zasady przyznawania wynagrodzenia radcy prawnemu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 490).

Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 cyt. rozporządzenia, stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji:

a)

w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - stawkę obliczoną na podstawie § 6,

b)

za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 600 zł,

c)

w innej sprawie - 240 zł;

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest umorzenie postępowania z wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju. Zatem podstawę prawną do obliczenia wynagrodzenia dla radcy prawnego (za udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym w pierwszej instancji) stanowi przepis § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia.

Mając na uwadze, iż czynnościami podjętymi w niniejszej sprawie przez ustanowionego z urzędu radcy prawnego P. M., było stawiennictwo ustanowionego przez nią w ramach pełnomocnictwa substytucyjnego radcy prawnego T. S. na rozprawie oraz złożenie przez niego pisma zawierającego zarzuty wobec zaskarżonej decyzji, kwota należnego radcy prawnemu wynagrodzenia za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego wynosi 240 zł. Zarazem w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23% podatku od towarów i usług, tj. o kwotę 55,20 zł.

Ponadto zgodnie z § 15 pkt 2 cyt. rozporządzenia koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują - oprócz opłaty - także niezbędne, udokumentowane wydatki radcy prawnego. Dlatego w ramach wynagrodzenia uwzględniono kwotę 17 zł uiszczoną tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa substytucyjnego i udokumentowaną przez pełnomocnika substytucyjnego występującego na rozprawie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 p.p.s.a. w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.