Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2995608

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
VI SA/Wa 2396/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki (spr.).

Sędziowie WSA: Danuta Szydłowska, Asesor Joanna Kruszewska-Grońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi D.S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.