Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967746

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 października 2015 r.
VI SA/Wa 2392/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Czarnecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi U. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) czerwca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - U. sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) czerwca 2015 r., utrzymującą w mocy decyzję o cofnięciu udzielonego na rzecz skarżącej zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

W treści skargi skarżąca zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, wskazując iż w jej ocenie, wykonanie zaskarżonej decyzji wiązać się będzie z koniecznością zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, zwolnieniem zatrudnionych pracowników, utratą przychodów co może doprowadzić do upadłości spółki. Podkreśliła, że na dzień 31 grudnia 2014 r. spółka zatrudnia 15 osób, z czego 7 osób jest zatrudnionych bezpośrednio w aptece objętą skarżoną decyzją. Wskazała również na ponoszone przez nią koszty najmu lokalu w wysokości 1.694,25 zł netto miesięcznie. Do wniosku załączyła 7 umów o pracę zawartych z zatrudnianymi przez nią w aptece pracownikami, sprawozdanie finansowe za 2014 r. oraz umowę najmu lokalu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wprowadzona w tym przepisie ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym stanowi wyjątek od zasady wynikającej z art. 61 § 1 p.p.s.a., w myśl której wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca oparła swój wniosek na obu ustawowych przesłankach uzasadniających zastosowanie ochrony tymczasowej, podkreślając, że cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki spowoduję likwidację miejsc pracy oraz pozbawi spółkę przychodu co może doprowadzić do jej upadłości.

W ocenie Sądu, należy uznać, że charakter przedmiotowej sprawy przemawia za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji, bowiem jej wykonanie spowoduje skutek prawno-materialny w postaci wstrzymania działalności apteki (cofnięcie zezwolenia na jej prowadzenie). To z kolei dla skarżącej oznacza faktyczną niemożność prowadzenia działalności gospodarczej, a więc zwolnienie zatrudnionych pracowników, utratę korzyści majątkowych związanych ze sprzedażą leków, co w efekcie mogłoby doprowadzić do zachwiania płynności finansowej spółki. Ponadto wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje niewątpliwie odpływ konsumentów do innych aptek, co może spowodować trudne do odwrócenia skutki. Powyższe stanowisko znajduje akceptację w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego (v. postanowienia NSA z 23 września 2014 r., sygn. akt II GZ 547/14 oraz akt II GZ 551/14).

Mając powyższe na uwadze, wobec zaistnienia przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.