VI SA/Wa 2341/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3173778

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2020 r. VI SA/Wa 2341/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w J. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z (...) września 2020 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania postanawia

1. odrzucić sprzeciw,

2. zwrócić skarżącej, M. Sp. z o.o. z siedzibą w J. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od sprzeciwu.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) października 2020 r. (data nadania pisma 13 października 2020 r.) M. Sp. z o.o. z siedzibą w J. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sprzeciw od decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z (...) września 2020 r. nr (...) Podstawę prawną decyzji stanowił art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.; dalej k.p.a.).

Odpis ww. decyzji wraz z pouczeniem o terminie oraz sposobie jej zaskarżenia został doręczony pełnomocnikowi Spółki w dniu 28 września 2020 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 64a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a., skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw.

Zgodnie natomiast z art. 64c § 1 p.p.s.a. sprzeciw od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji. Sprzeciw wniesiony po upływie tego terminu sąd odrzuca (art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 64b § 1 p.p.s.a.).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że sprzeciw złożony został po terminie.

Z akt sprawy wynika, że zaskarżona decyzja z 23 września 2020 r. została doręczona skutecznie pełnomocnikowi Spółki w dniu 28 września 2020 r. (z.p.o. w aktach administracyjnych sprawy), a zatem termin do wniesienia sprzeciwu upływał w dniu 12 października 2020 r. Przedmiotowy sprzeciw został nadany w dniu 13 października 2020 r., a zatem z uchybieniem terminu.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 64c § 1 i art. 64b § 1 w zw. z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu od sprzeciwu Sąd orzekł w pkt 2 sentencji postanowienia na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.