Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967740

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2016 r.
VI SA/Wa 2325/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA.

Sędziowie WSA: Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 2325/13 w sprawie ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. VI SA/Wa 2325/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę B. Spółka z o.o. z siedzibą w W. (dalej "skarżąca") na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

Od powyższego wyroku skarżąca wniosła skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. VI SA/Wa 2325/13, odmówiono skarżącej przyznania prawa pomocy w żądanym zakresie.

Zarządzeniem o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego z dnia 4 września 2015 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 200 (dwieście) złotych, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Korespondencja zawierająca odpis powyższego wezwania, została doręczona skarżącej w dniu 2 października 2015 r.

Zgodnie z informacją Oddziału Finansowo - Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie należny wpis od skargi kasacyjnej nie został uiszczony do dnia 4 listopada 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Jak wynika z akt sprawy odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sadowego od skargi kasacyjnej został doręczony skarżącej w dniu 2 października 2015 r., a zatem siedmiodniowy termin przewidziany do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej upływał w dniu 9 października 2015 r. W zakreślonym terminie nie został uiszczony wymagany wpis od skargi kasacyjnej, co potwierdza informacja udzielona przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Z tych też względów, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.