Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839677

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 listopada 2015 r.
VI SA/Wa 2320/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Czarnecki (spr.).

Sędziowie WSA: Izabela Głowacka-Klimas, Ewa Frąckiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Z. P. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.