Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989268

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 marca 2009 r.
VI SA/Wa 2274/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Jagielska (spr.).

Sędziowie WSA: Halina Emilia Święcicka, Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2009 r. sprawy ze skargi T. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.