VI SA/Wa 2270/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2468107

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 r. VI SA/Wa 2270/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. s.r.o. z siedzibą w O., Republika Czeska na postanowienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia (...) września 2017 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) września 2017 r. L. s.r.o. z siedzibą w O., Republika Czeska (dalej: "Spółka" lub "Skarżąca") złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z (...) września 2017 r., nr (...), w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z (...) października 2017 r. Spółka została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia przez złożenie dokumentu określającego umocowanie osoby podpisanej pod skargą do działania w imieniu Skarżącej wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski obejmującego swoją datą dzień wniesienia skargi. Ponadto Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z (...) października 2017 r. Spółka została wezwana do uiszczenia w terminie 2 miesięcy pod rygorem odrzucenia skargi wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł. Jak wynika z akt sądowych sprawy, powyższe wezwania zostały doręczone Skarżącej (...) listopada 2017 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru - karta nr 12 akt sądowych).

Przy piśmie z (...) listopada 2017 r. (data stempla pocztowego) Spółka nadesłała dokumenty, które określiła jako: odpis z właściwego rejestru handlowego, prawidłowy wzór wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy, kopia zezwolenia producenta wyrobu medycznego oraz uprawdopodobnienie braku winy w niedochowaniu terminu uzupełnienia braków wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego. Jednocześnie Skarżąca zaznaczyła, że dokonała zlecenia tłumaczenia przysięgłego odpisu z właściwego rejestru handlowego, który nadeśle po jego otrzymaniu. Pismem z (...) grudnia 2017 r. (data stempla pocztowego) Spółka nadesłała tłumaczenie odpisu z rejestru handlowego, na którym nie naniesiono oznaczeń wskazujących, że jest to tłumaczenie przysięgłe.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Jednocześnie w myśl art. 29 p.p.s.a. przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Ponadto stosowanie do postanowień art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Aby móc ocenić, czy wniesiona skarga spełnia ww. wymagania, powinna ona wraz z dokumentami jej towarzyszącymi niezbędnymi do ustalenia braku wadliwości skargi być sporządzona w języku urzędowym.

Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych skargi w siedmiodniowym terminie ustawa przewiduje jej odrzucenie, o czym stanowi art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.) język polski jest językiem urzędowym konstytucyjnych organów państwa. Oświadczenia składane tym organom muszą być dokonywane w języku polskim (art. 5 ust. 2 cyt. ustawy). Z treści art. 5 ust. 2 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy o języku polskim wynika obowiązek prowadzenia wszelkich czynności procesowych w języku polskim. Ponadto, stosownie do art. 5 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) mającego zastosowanie na podstawie art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2188), językiem urzędowym przed sądami jest język polski.

W rozpoznawanej sprawie Skarżąca została wezwana do uzupełnienia braku formalnego skargi przez złożenie dokumentu określającego umocowanie osoby podpisanej pod skargą do działania w imieniu Skarżącej wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski obejmującego swoją datą dzień wniesienia skargi. Wezwanie zostało doręczone Skarżącej (...) listopada 2017 r., a zatem termin do uzupełnienia braków skargi upłynął w dniu (...) grudnia 2017 r. Skarżąca w zakreślonym terminie przesłała jedynie odpis z właściwego rejestru handlowego bez tłumaczenia przysięgłego na język polski zaznaczając, że nadeśle go po sporządzeniu. Pismem z (...) grudnia 2017 r. (data stempla pocztowego) Spółka nadesłała tłumaczenie odpisu z rejestru handlowego niezawierające oznaczeń wskazujących, że jest to tłumaczenie przysięgłe. W ocenie Sądu Skarżąca prawidłowo została wezwana o uzupełnienie braków formalnych skargi. Ponadto mając na uwadze pisma składane przez stronę w postępowaniu administracyjnym oraz sądowym, należy przyjąć, że strona rozumie treść kierowanych do niej pism w języku polskim.

Natomiast dokument - tłumaczenie przysięgłe na język polski odpisu z właściwego rejestru handlowego - powinien był zostać sporządzony i poświadczony przez tłumacza przysięgłego jako tłumaczenie z języka czeskiego na język polski, zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) i nosić oznaczenia, o których mowa w art. 20 tej ustawy, tj. w szczególności odcisku pieczęci, którą posługuje się tłumacz przysięgły, wskazania pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium prowadzonym przez tłumacza przysięgłego oraz stwierdzenia, czy tłumaczenie sporządzono z oryginału, z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo. Z uwagi na fakt, że do sądu zostało nadesłane po upływie terminu do usunięcia braków formalnych skargi tłumaczenie wypisu z właściwego rejestru handlowego, do tego pozbawione wskazanych powyżej oznaczeń nie mogło skutkować usunięciem stwierdzonych braków formalnych skargi.

W tym stanie rzeczy w ocenie Sądu nie można uznać, że Skarżąca uzupełniła stwierdzony brak formalny skargi w zakreślonym siedmiodniowym terminie.

Z uwagi na powyższe, Sąd działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.