VI SA/Wa 2269/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3151944

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2020 r. VI SA/Wa 2269/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. J. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2020 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia wypisu z licencji i zawieszenia wydawania nowych świadectw postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. J. (dalej: skarżąca) wniosła za pośrednictwem organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z (...) sierpnia 2020 r. w przedmiocie cofnięcia wypisu z licencji i zawieszenia wydawania nowych świadectw.

Sąd pismami z 6 listopada 2020 r. (k. 14 i 16 akt) przesłał skarżącej odpisy dwóch zarządzeń z 20 października 2020 r., którym wezwano ją do uzupełnienia stwierdzonych braków skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 200 złotych oraz do wskazania numeru PESEL w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. odpisów zarządzeń, pod rygorem odrzucenia skargi. Rzeczone wezwania zostały doręczone skarżącej 12 listopada 2020 r. (k. 19 akt).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) zwanej dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., pismo strony jeżeli jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, jeżeli jest obowiązana do jego posiadania albo posiada go, nie mając takiego obowiązku.

W rozpoznawanym przypadku wezwania Sądu z 6 listopada 2020 r. do uzupełnienia stwierdzonych braków skargi w postaci wskazania numeru PESEL oraz uiszczenia wpisu sądowego zostały doręczone skarżącej 12 listopada 2020 r. Zatem była ona obowiązana zadośćuczynić rzeczonym wezwaniom w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, którego pierwszym dniem był 13 listopada 2020 r.,

a ostatnim 19 listopada 2020 r.

W zakreślonym terminie skarżąca nie uzupełnienia braków skargi w zakresie wskazania numeru PESEL, nadto jak wynika z notatki służbowej (k. 20 akt sądowych) sporządzonej przez pracownika tutejszego Sądu w dniu 30 listopada 2020 r., po sprawdzeniu w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych wynika, że do 25 listopada 2020 r. nie został uzupełniony również brak fiskalny skargi w postaci uiszczenia wpisu, wobec czego skarga podlega odrzuceniu.

Z tych też względów, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.