Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1994219

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 października 2015 r.
VI SA/Wa 2251/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T. K. (dalej też jako skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 września 2015 r. wezwano skarżącego do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych, stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe zarządzenie doręczono skarżącemu w dniu 21 września 2015 r. Tym samym siedmiodniowy termin do uiszczenia przez skarżącego wpisu sądowego upłynął w dniu 28 września 2015 r.

Zgodnie natomiast z notatką służbową z dnia 12 października 2015 r. po sprawdzeniu w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano do dnia 8 października 2015 r. wpłaty do niniejszej sprawy.

Tymczasem w myśl art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarga podlega odrzuceniu, gdy w wyznaczonym terminie pomimo wezwania nie został uiszczony wpis.

W związku z powyższym Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.