Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892932

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 stycznia 2011 r.
VI SA/Wa 2245/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka.

Sędziowie WSA: Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.), Dorota Wdowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi A. D.-D. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.