Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001891

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 lutego 2018 r.
VI SA/Wa 2234/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sędziowie WSA: Ewa Frąckiewicz (spr.), Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2018 r. sprawy ze skargi A. C. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.