Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707245

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 maja 2010 r.
VI SA/Wa 2219/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Tomasz Sałek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. L. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. L. na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności osób trzecich za zaległości w opłacie eksploatacyjnej postanawia: zwolnić skarżącego J. L. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

J. L. (dalej jako skarżący) złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności osób trzecich za zaległości w opłacie eksploatacyjnej.

Z informacji podanych przez skarżącego w formularzu oraz z nadesłanych dokumentów wynika, iż skarżący przebywa we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z dwiema córkami. Skarżący posiada mieszkanie o powierzchni (...) m2 oraz nieruchomości rolne o powierzchni (...) ha, na które w 2009 r. uzyskał dopłaty z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 4.992,08 zł (powyższe potwierdza załączona decyzja Kierownika Powiatowego Biura (...) z dnia (...) listopada 2009 r.).

Skarżący z tytułu wynagrodzenia za pracę uzyskuje dochód w wysokości 1.350 zł brutto miesięcznie (załączono zaświadczenie pracodawcy potwierdzające powyższe), natomiast córka skarżącego z tytułu umowy zlecenia uzyskuje dochód w kwocie 750 zł brutto miesięcznie (załączono kopię przedmiotowej umowy zlecenia). Druga córka skarżącego studiuje (złączono zaświadczenie uczelni potwierdzające powyższe). Zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu skarżący nie posiada także przedmiotów wartościowych ani oszczędności.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 2 października 2009 r. (sygn. akt II OZ 822/09) udzielenie prawa pomocy jest formą dofinansowania strony postępowania z budżetu państwa i powinno mieć miejsce tylko w sytuacjach, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu jest obiektywnie niemożliwe. Instytucja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla osób o bardzo niskich dochodach lub całkowicie tych dochodów pozbawionych, które z uwagi na swą sytuację materialną nie są w stanie pokryć kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż zasadnym jest przyznanie skarżącemu prawa pomocy w żądanym zakresie. W sytuacji bowiem, w której skarżący przebywa we wspólnym gospodarstwie domowym z dwiema córkami, a źródłem stałych dochodów jest miesięczne wynagrodzenie skarżącego i jednej z córek w łącznej wysokości 2.100 zł brutto miesięcznie, powiększone o kwotę ok. 416 zł miesięcznie uzyskaną z tytułu dopłat z funduszy Unii Europejskiej do posiadanej przez skarżącego nieruchomości rolnej, miesięczny dochód netto na członka rodziny oscyluje wokół kwoty 660 zł. Tym samym, uwzględniając przeciętne miesięczne koszty utrzymania, nie jest możliwe poczynienie przez skarżącego ubiegającego się o przyznanie prawa pomocy oszczędności w bieżących wydatkach celem pokrycia pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania skarżącego i jego rodziny. Skarżący nie dysponuje przy tym oszczędnościami, które mógłby przeznaczyć na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

W związku z powyższym, uznając za zasadne przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie go od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w myśl art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.