Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1967725

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2016 r.
VI SA/Wa 2211/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. S.A. z siedzibą w G. na czynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie sporządzenia i ogłoszenia wykazu odbiorców przemysłowych postanawia: zwrócić skarżącej G. S.A. z siedzibą w G. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem nadpłaconego wpisu sądowego od skargi

Uzasadnienie faktyczne

W myśl art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej "p.p.s.a." Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy. Z kolei jak wynika z § 2 cytowanego przepisu postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Postanowieniem z dnia (...) grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniesioną przez G. S.A. z siedzibą w G. skargę na czynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie sporządzenia i ogłoszenia wykazu odbiorców przemysłowych oraz zwrócił jej uiszczony od skargi wpis w kwocie (...) zł. Analiza dokumentów księgowych wykazała, że skarżąca uiściła wpis od ww. skargi w wysokości (...) zł dwukrotnie, a zatem na łączną kwotę (...) zł. Wniesioną skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 15 grudnia 2015 r. odrzucił jako niedopuszczalną oraz zwrócił skarżącej wpis w kwocie (...) zł, dlatego też zwrócenie skarżącej pozostałej kwoty uiszczonego wpisu jest zasadne.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.