Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139045

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 września 2016 r.
VI SA/Wa 221/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Szydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej D. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r., sygn. akt VI SA/Wa 221/16 w sprawie ze skargi A. R. i D. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego postanawia odrzucić skargę kasacyjną Danuty Rękawek

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 20 lipca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. R. i D. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożył A. R. osobiście (k. 24 akt sądowych). D. R. nie składała takiego wniosku.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną w imieniu skarżących A. R. i D. R. złożył ustanowiony pełnomocnik - adwokat A. P.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 173 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Jak stanowi zaś art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku (art. 141 § 2 p.p.s.a.).

Powyższe oznacza, że warunkiem dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego skargę jest uprzednie złożenie w terminie przez stronę wniosku o sporządzenie i doręczenie jej uzasadnienia wyroku. Stronie, która nie złożyła stosownego wniosku, nie jest doręczany odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, a tym samym nie jest ona osobą legitymowaną do wniesienia skargi kasacyjnej.

Stosownie do art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie legitymowanym do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r., sygn. akt VI SA/Wa 221/16 był jedynie A. R., gdyż tylko on złożył w terminie stosowny wniosek o sporządzenie i doręczenie mu uzasadnienia wyroku. D. R. nie składała wniosku o uzasadnienie wyroku, w związku z czym nie można przyjąć, że jest osobą legitymowaną do wniesienia skargi kasacyjnej. Skarga kasacyjna D. R. jest zatem niedopuszczalna.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 178 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.